Ważne informacje

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu...

Rodzina

Do jakiej pomocy ma prawo rodzina? O jakie świadczenia rodzinne można się ubiegać? Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego? Jakie są dostępne formy opieki nad dziećmi do lat 3?...

Orzekanie o niepełnosprawności

I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych   niepełnosprawność...

Pomoc społeczna

Czym jest pomoc społeczna? Jaki jest jej cel? Kto może ją otrzymać? Jakie są rodzaje pomocy społecznej? Tutaj znajdziecie Państwo odpowiedzi na te pytania. > Pomoc...

Baner emp@tia

Licznik odwiedzin

Ta strona była do tej pory odwiedzona 247965 razy.

 

Emp@tia

 

W związku z pojawiającymi się w mediach komentarzami, które wprowadzają w błąd opinię publiczną sugerując, że środki w wysokości 45,4 mln złotych zostały wydane na utworzenie portalu internetowego dla osób bezdomnych przedstawiamy poniższe wyjaśnienia.

 1. Założenia projektu zostały wypracowane w 2006 i 2007 roku, a 27 lutego 2007 roku decyzją ówczesnej Rady Ministrów został on zatwierdzony i umieszczony na indykatywnym wykazie kluczowych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a szacowana wtedy jego wartość wynosiła 21,5 mln Euro.

 2. Projekt był realizowany w latach 2008-2013 i zakończony 14 lutego 2014 roku. Całkowity koszt projektu to 45.413.816,09 zł, co stanowi połowę szacowanego początkowo kosztu.

 3. Dzięki realizacji projektu:

  • systemy informacyjne zabezpieczenia społecznego i rodziny łączą z innymi systemami administracji publicznej; dzięki temu osoby ubiegające się o pomoc społeczną, świadczenia rodzinne czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie będą musiały zdobywać zaświadczeń z innych urzędów - np. urzędów pracy, oddziałów ZUS, izb skarbowych. Wystarczy, że przekażą oświadczenie, a urzędnicy sami w trybie on-line szybko sprawdzą prawdziwość dokumentu,
  • ośrodki pomocy społecznej mogą się wymieniać informacjami o tym jakie  świadczenia zostały już udzielone osobom ubiegającym się o świadczenie; pozwoli to odpowiednio dopasować oferowaną pomoc do potrzeb ubiegającej się o nią osoby, a także wyeliminować ewentualne nadużycia, np. występowanie o to samo świadczenie w dwóch różnych gminach,
  • zostanie usprawnione działanie pracowników socjalnych, którzy zostaną wyposażeni w mobilne terminale, co pozwoli na rezygnację z papierowych wywiadów środowiskowych; zwiększy to efektywność ośrodków pomocy społecznej, ich pracownicy będą mogli skupić się na pomocy potrzebującym,
  • udostępniono nowy kanał komunikacji obywateli z administracją publiczną, m.in. z ośrodkami pomocy społecznej, umożliwiając już m.in. składanie przez internet wniosków o zasiłki z pomocy społecznej, a wkrótce także o świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego; rozwiązanie to jest bardzo oczekiwane przez osoby niepełnosprawne, a o potrzebie takiej formy kontaktu świadczy to, że już 100 tys. osób zarejestrowało się przez internet w powiatowych urzędach pracy,
  • każdy, kto dostrzeże w swoim otoczeniu osobę lub rodzinę potrzebującą pomocy, może zgłosić wniosek o pomoc państwa za pośrednictwem internetu; dotyczy to zarówno pracowników pomocy społecznej, jak i rodziny, najbliższych, społeczności lokalnych i sąsiedzkich, organizacji pozarządowych.
 4. Pełne efekty projektu są w fazie wdrażania. Sukcesywnie do systemu podłączają się kolejne ośrodki pomocy społecznej, ponad sto miesięcznie. Stan na 15 września 2014 r. – to 1661 podłączonych ośrodków (informację o stanie bieżącym znajdziecie Państwo tutaj) Równolegle prowadzone są prace legislacyjne, które umożliwią składanie kolejnych wniosków oraz ułatwią możliwość składania wniosków wprowadzając dużo bardziej przyjazny sposób podpisywania wniosków niż przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

 1. Już teraz mozliwe jest składanie drogą elektroniczną następujących wniosków:

Pomoc Społeczna:

 • Wniosek o przyznanie pomocy społecznej,
 • Wniosek o pomoc społeczną dla innej osoby /rodziny,

Wnioski procesowe określone Kodeksem Postępowania Administracyjnego :

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy,                       
 • Wniosek w sprawie zmian w spłacie należności / odpłatności,
 • Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia,
 • Odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie,
 • Korespondencja w sprawie do jednostki terenowej,

Rejestr żłobków / klubów dziecięcych:

 • Wniosek o wpis do rejestru żłobków / klubów dziecięcych,
 • Wniosek o modyfikację wpisu do rejestru żłobków / klubów dziecięcych,
 • Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków / klubów dziecięcych.
 1. Do końca bieżącego roku planowane jest umożliwienie składania drogą elektroniczną co najmniej następujących wniosków:

Świadczenia Rodzinne:

 • Wniosek o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • Wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe),
 • Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny,
 • Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne,
 • Wniosek o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,

Fundusz Alimentacyjny:

 • Wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego,
 • Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego,

Rejestry dot. turnusów rehabilitacyjnych:

 • Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych,
 • Wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.
 1. Wdrożenie projektu „Emp@tia"  prowadzi do zmiany systemowej, powodując efektywniejsze i sprawniejsze funkcjonowanie systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce. Pierwsze podsumowania skutków realizacji projektu będzie można rzetelnie przeprowadzić na początku 2015 roku. W ciągu bieżącego roku powinniśmy wszyscy zachęcać ośrodki pomocy społecznej i obywateli do wykorzystywania technologii informatycznych w obszarze zabezpieczenia społecznego.

 2. Utrudnianie wprowadzania w życie od lat oczekiwanego narzędzia elektronicznej wymiany informacji pomiędzy jednostkami pomocy społecznej, administracji i osobami ubiegającymi się o różne formy wsparcia, która ma służyć radykalnemu zwiększeniu efektywności wydatkowania środków na świadczenia rodzinne i pomoc społeczną oraz istotnym oszczędnościom jest działaniem na szkodę osób oczekujących tej pomocy.

 3. Zdecydowanie sprzeciwiamy się wprowadzającym w błąd komentarzom. Nie tylko dlatego, że stawiają w nieprawdziwym świetle istotę projektu, ale przede wszystkim dlatego, że mogą znacznie utrudnić osiągnięcie celu lepszej, bardziej efektywnej, korzystającej z nowoczesnych technologii, metody adresowania pomocy społecznej.

 4. Dzięki „Emp@tii" możemy stworzyć nową jakość pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych..